Felsefenin Genel Tanımı?

 Felsefe kelimesi Antik Yunancadan Arapçaya oradan da Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Kelimenin aslı ”philosophia”dır. “Philla” yani sevgi ve “Sophia” yani bilgelik anlamına gelir. İnsanın, evrenin niteliğini ve yapısı hakkında gözledikleriyle düşünmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Felsefenin Genel Tanımı?

 Felsefe kelimesi antik Yunancadan Arapçaya oradan da Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Kelimenin aslı ”philosophia”dır. “Philla” yani sevgi ve “Sophia” yani bilgelik anlamına gelir.

  Dolayısıyla felsefe; bilgi veya bilgelik sevgisi anlamına gelirken, filozof ise bilgeliği bilgiyi seven onu arayan ve ona ulaşmak isteyen kişi demektir. Ancak sophia sözcüğü sadece kuru ve soyut bilgi anlamına değil, akıllıca davranmak , erdemli olmak aşırılıklardan kaçınmak gibi anlamlara da gelir. Felsefenin amacı sadece kurumsal bilgi elde etmek değildir. Felsefe aynı zamanda doğru davranışlarda bulunmamızı sağlamak ve ahlaklı yaşamanın yolarını öğrenmektir. Felsefenin ilk ortaya çıktığı yer Antik Yunan'dır. Antik Yunan’da bilgi ile ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Hatta Sokrates bu sıkı ilişki hakkında “kimse bilerek kötülük yapmaz” demiştir. Yani felsefe doğru sağlam bilgiler edinmek çabası kadar doğru, mutlu ve ahlaklı yaşama çabasıdır da aynı zamanda.

   Filozof mutlak doğruları bildiğini, onlara tam olarak ulaştığını iddia eden kimse değil, aksine sürekli olarak bilgiyi arayan ve bilgiye ulaşan kimsedir. Buradan çıkarılması gereken sonuç ise felsefenin öğrenilecek bir şey olmadığı; ancak felsefe yapmanın öğrenebileceğidir. Felsefe hedefe ulaşmış olmaktan ziyade “daima yolda olmaktır”. Felsefenin kalbi kuşku ve şüpheye dayanır. Felsefede soru sormak ve sorgulamak o soruya kesin bir cevap bulmaktan önemlidir. Çoğu filozof için önemli olan şey felsefe aracılığıyla hayatın anlamını bulmak değil hayatı sorgulamaktır. Hatta Sokrates “Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez.” demiştir.

Felsefe Ne tür sorular sorar?

Tarih boyunca filozoflar;

 1. -Yaşamın amacı ve anlamı nedir?
 2. -Tanrı var mıdır?
 3. -Bilinç nedir
 4. -Bilgimizin kaynağı nedir?
 5. -Gerçek nedir
 6. -Beden ve zihin arasındaki ilişki nedir?

gibi sorulara cevap aramıştır.

Kürtaj, idam cezası, çevrecilik işkence gibi bugünün dünyasında tartışılan birçok önemli tartışma konusu kökenini felsefeden almıştır.

Felsefe ve Bilim?

Felsefe ve bilim arasında çok yakın bir ilişki bulunur.Felsefe bir bakıma tüm bilimlerin babasıdır. Bilimlerin kökeni “doğa felsefesi” dediğimiz felsefe türüne dayanırken; birçok sosyal bilim alanının temelinde de felsefeye dayanır.

Felsefe insanı evreni doğayı anlamak amacıyla sürdürülen bir araştırma gayesidir.

Felsefenin Konuları:

 • Varlık felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Din Felsefesi
 •  Sanat Felsefesi

Bilginin Tanımı Ve Türleri:

İnsanın zihinsel faaliyetleri boyunca elde ettiği ürünlere bilgi denir. Bilene “süje” bilinmesi gereken nesneye "obje" denir.

 • Gündelik Bilgi: İnsanın gözlem ve denemeler sonucunda elde ettiği bilgidir.
 • Teknik Bilgi: Doğayla mücadeleden çıkmıştır. Amacı fayda sağlamaktır.
 • Dini Bilgi : Varlığı inanç aracılığıyla kavrayan inanç çeşididir.
 • Bilimsel Bilgi: Akıl ve deneye dayanır. Belli bir metodu olan bilgidir.

Felsefe Bilgisi

İnsanın evrenin niteliğini ve yapısı hakkında gözlemlerine dayanarak düşünmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Evreni bir bütün olarak ele alır.

 1.  Sübjektiftir.
 2. Akla Dayanır.
 3. Sonuçları varsayımdır.
 4. Derleme özelliğine sahiptir.
 5. Bilimler nasıl? sorusuna cevap arar.
 6. Bilimsel bilgi ile felsefe bilgisinin ortak yönleri “evrensel olma, akla dayanması merak ve hayretten” doğmasıdır.

Felsefenin Çeşitli Alanlarla İlişkisi Nedir?

a) Felsefe-Bilim İlişkisi

Felsefe ve bilimlerin gerçek amacı gerçeğe ulaşmaktır. Her ikisi de insanın anlama ve bilime merakından doğmuştur. Bilimler olaylarını nasıl meydana geldiklerini araştırır. Felsefe niçin sorusuna cevap aramaya çalışır.

b) Felsefe-Din  İlişkisi 

Felsefe ne din içindir ne de karşıtıdır. Felsefe için din sadece araştırılacak konulardan bir tanesidir. Evren nasıl olmuştur? İnsan nerede nasıl türemiştir? İnsanın varlık amacı nedir? sourlarına cevap araması gelişmiş dinlerde de vardır. Dinin kaynağı ilahi; felsefenin beşeridir.

c)Felsefe-Sanat İlişkisi

İşlevleri bakımından birbirine yakındırlar. İkisi de mükemmeli, güzeli arar. İkisi de insanın yaratıcı gücünün ürünüdür.

Felsefe Yapmanın Yöntem ve Türleri:

Akademik Felsefe: Üniversitelerde yapılan felsefedir. Akademik filozof her şeyden önce felsefe öğreten kişidir. Akademik felsefenin normal felsefeden farkı uğraştığı sorunlar değil çalışma yöntemidir. Burada filozof tarihi ve sistematik olmak üzere iki yöntem kullanır.

Tarihi Yöntem: Önceden yaşamış filozofların tezlerini anlamayı, yorumlamayı ve yeniden yapılandırmayı içerir.

Sistematik Yöntem:  Belirli bir problem alanındaki soruları farklı felsefi bakış açısından hareketle cevaplamayı dener.

"Popüler Felsefe": Burada felsefe sözel, kavramanalizci ve belli ilkeye göre yönlendirilen bir konuşma veya diyalog diyalektik yöntemleri kullanır.Sokrates için bilgelik sadece teorik olarak değil aynı zamanda pratik olarak mümkün görülür